ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวทั้งหมด

นักศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสาร ได้ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 7 และในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ อาคาร 2 ชั้น 7 เวลา 9.00 - 15.00 น. นักศึกษาที่มีรายชื่ออบรมในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.00- 17.00 น. ให้แต่งกายชุดสุภาพ

Read more

คณะครุศาสตร์ขอเชิญแต่งกายผ้าไทยชมงานนิทรรศการ “ท้องถิ่นธนบุรี” กิจกรรมระบำตารีกีปัส เซิ้งบั้งไฟ บทบาทสมมติความเป็นมาประเพณีรับบัว ลิเกฮูลู รำกระบี่กระบอง รำวง การนำเสนอผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกหลักสูตร นิทรรศการจัดในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2565 (รอบเพิ่มเติม) รายงานตัวในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read more

จดหมายข่าว Infographics

+จดหมายข่าวทั้งหมด

ผลิตครูดี รอบรู้ในศาสตร์ ภูมิใจรักในความเป็นครู

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นองค์กรในการผลิตพัฒนาครูให้มีความเป็น ครูมืออาชีพ และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพระดับสากล เป็นผู้นำบริการทาง วิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิท้องถิ่น/ปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  • ๑. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ภูมิใจรักในความเป็นครู เป็นผู้นำเทคนิควิธีรักและภูมิใจในท้องถิ่น
  • ๒. พัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพระดับสากล
  • ๓. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ๔. พัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • ๕. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ๖. บริการทางวิชาการทางการศึกษาด้วยรูแบบที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  • ๗. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  • ๘. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ ิ่นและโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ๙. บริหารจัดการคณะฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลผนวกฐานคิด เศรษฐกิจพอเพียง
website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์

หลักสูตร

8

นักศึกษา

1580

บุคลากร

66

สถานที่เรียน

2

ประธานหลักสูตร

บริการของคณะ