ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มือชีพ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เข้าอบรมในวันที่ 4-5 พ.ย. 2566

Read more

ขอเรียนเชิญ คุณครูทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ *เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นเครือข่าย* ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร มาร่วมเป็นชุมชนการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาผลงานสู่ วPA รับสมัคร 10-20 ตุลาคม 2566

Read more

ประกาศการเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครูฯ ครั้งที่1/2566 ระหว่างวันที่ 4 - 22 กันยายน 2566

Read more

จดหมายข่าว Infographics

+จดหมายข่าวทั้งหมด

ผลิตครูดี รอบรู้ในศาสตร์ ภูมิใจรักในความเป็นครู

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นองค์กรในการผลิตพัฒนาครูให้มีความเป็น ครูมืออาชีพ และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพระดับสากล เป็นผู้นำบริการทาง วิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิท้องถิ่น/ปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  • ๑. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ภูมิใจรักในความเป็นครู เป็นผู้นำเทคนิควิธีรักและภูมิใจในท้องถิ่น
  • ๒. พัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพระดับสากล
  • ๓. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ๔. พัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • ๕. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ๖. บริการทางวิชาการทางการศึกษาด้วยรูแบบที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  • ๗. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  • ๘. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ ิ่นและโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ๙. บริหารจัดการคณะฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลผนวกฐานคิด เศรษฐกิจพอเพียง
website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์

หลักสูตร

8

นักศึกษา

1355

บุคลากร

74

สถานที่เรียน

2

ประธานหลักสูตร

บริการของคณะ