ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวทั้งหมด

ประกาศการเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครูฯ ครั้งที่1/2566 ระหว่างวันที่ 4 - 22 กันยายน 2566

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศ ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้านาม ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัดที่ระบุสถานศึกษา และโปรดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน e-mail พร้อมทั้งแจ้งลำดับ มาที่ nitcha.c@dru.ac.th ภายใน วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นี้นะคะ

Read more

ขอเรียนเชิญ คุณครูทุกท่าน มาร่วมพัฒนาตนเอง ด้วยการสร้างนวัตกรรม การวิจัย และขั้นตอนการทำผลงานทางวิชาการกันค่ะ รับจำนวน 40 ที่นั่ง หลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว (Digital Disruption) และเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

Read more

จดหมายข่าว Infographics

+จดหมายข่าวทั้งหมด

ผลิตครูดี รอบรู้ในศาสตร์ ภูมิใจรักในความเป็นครู

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นองค์กรในการผลิตพัฒนาครูให้มีความเป็น ครูมืออาชีพ และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพระดับสากล เป็นผู้นำบริการทาง วิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิท้องถิ่น/ปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  • ๑. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ภูมิใจรักในความเป็นครู เป็นผู้นำเทคนิควิธีรักและภูมิใจในท้องถิ่น
  • ๒. พัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพระดับสากล
  • ๓. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ๔. พัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • ๕. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ๖. บริการทางวิชาการทางการศึกษาด้วยรูแบบที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  • ๗. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  • ๘. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ ิ่นและโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ๙. บริหารจัดการคณะฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลผนวกฐานคิด เศรษฐกิจพอเพียง
website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์

หลักสูตร

8

นักศึกษา

1355

บุคลากร

74

สถานที่เรียน

2

ประธานหลักสูตร

บริการของคณะ