คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ประธานกรรมการ


ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
รองประธานกรรมการ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์
กรรมการ


อาจารย์ดวงพร ตรีบุปผา
กรรมการ


อาจารย์เอกลักษณ์ กนกากร
กรรมการ


อาจารย์ธีระนันท์ ธีระธนากร
กรรมการ


อาจารย์วาสิณี จิรสิริ
กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวดุษฎี พงษ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน


นางสาวกรกมล สว่างจิตต์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

แผนงานและงบประมาณด้านต่างๆ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ปี 2556-2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานประจำปี
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนและงบประมาณ    
แบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์สัญญาจ้าง(สายวิชาการ)
แบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุนวิชาการ)
แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี พ.ศ. 2560-2564(สายวิชาการ)
แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี พ.ศ. 2560-2564(สายสนับสนุนวิชาการ)