คณะกรรมการบริหารการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ที่ปรึกษา


ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
กรรมการ


อาจารย์ ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ
กรรมการ


อาจารย์ ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์
กรรมการ


อาจารย์ ดร.สุเทียม เครือวัลย์
กรรมการ


อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์
กรรมการ


อาจารย์วาสิณี จิรสิริ
กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานบริหารงานวิจัยด้านต่างๆ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยระดับคณะ
โครงการวิจัยคณะครุศาสตร์
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)