การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ลำดับ  รายละเอียด เอกสารประกอบ
  1  เอกสารชี้แจงแนวทางเบื้องต้นการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5
  2  คู่มือการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5
  3  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5
  4  รายละเอียดประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 และการสมัครออนไลน์

เอกสารรายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ลำดับ  รายละเอียด เอกสารประกอบ
  1  หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 1
  2  หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 2
  3  หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 3
  4  หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 4
  5  หนังสือรับรองGPAX
  6  เอกสารแนบ 1
  7  เอกสารแนบ 2