มคอ.3 เทอม 1/59
 รายละเอียดวิชา  จัดทำโดย มคอ.3
 1023601: การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)   อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ และคณะ 
 4126120: คอมพิวเตอร์ช่วนสอนสำหรับครู 3(2-2-5)   อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ 
 1521201: ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)   อาจารย์ ผศ.ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา 
 1512401: จริยศาสตร์ 3(3-0-6)   อาจารย์ ผศ.ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา 
 1524203: สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)   อาจารย์ ผศ.ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา 
 2504902: ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)   อาจารย์ ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร 
 1041101: หลักการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)   อาจารย์ ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร 
 1124102: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทอาเซียน 3(2-2-5)   อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน 
 1121101: การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับครู1 3(2-2-5)   อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน 
 1124203: การแปลขั้นสูง 3(2-2-5)   อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน