มคอ.3

รหัสวิชา รายละเอียดวิชา เทอม หมู่ ผู้จัดทำ ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 06 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 10 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 07 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ ดาวน์โหลด
1523201 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1523201 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1524101 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1524101 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ดาวน์โหลด
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์ ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 12 อาจารย์กำชัย จำเนียร ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 11 อาจารย์กำชัย จำเนียร ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์จรีธร แหวนทอง ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จรีธร แหวนทอง ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ ดาวน์โหลด
1094212 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1092109 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 06 อาจารย์ซิธิมาโวร์ บุญมา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 05 อาจารย์ซิธิมาโวร์ บุญมา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 04 อาจารย์ซิธิมาโวร์ บุญมา ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี ดาวน์โหลด
4032301 สัตววิทยา 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4032301 สัตววิทยา 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4052101 ธรณีวิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 2/2560 02 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4052101 ธรณีวิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 2/2560 01 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 10 อาจารย์ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 09 อาจารย์ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 08 อาจารย์ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์ ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 03 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 05 รองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 12 รองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 11 รองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ดาวน์โหลด
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1103604 กำหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1103604 กำหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธิน ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธิน ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธิน ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1542106 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1542106 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 41 อาจารย์ต้องชนะ ชยากรโศภิต ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 40 อาจารย์ต้องชนะ ชยากรโศภิต ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์ทศพร วรรณทอง ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 42 อาจารย์ทศพร วรรณทอง ดาวน์โหลด
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.ต.สมชาย หอมขำ ร.น. ดาวน์โหลด
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.ต.สมชาย หอมขำ ร.น. ดาวน์โหลด
1124903 การสัมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์นันท์สิรี บูรณศักดิ์สถิตย์ ดาวน์โหลด
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1121102 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1123202 การแปลเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1124903 การสัมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1123202 การแปลเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 04 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ภัทรพล คนอยู่ ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ภัทรพล คนอยู่ ดาวน์โหลด
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ภัทรพล คนอยู่ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา วรรณทอง ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 07 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 03 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1542203 การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1542203 การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 08 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ดาวน์โหลด
1103501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1102501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1103501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1102501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์อะกีบ สะไหน ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์อะกีบ สะไหน ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์อะกีบ สะไหน ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์อะกีบ สะไหน ดาวน์โหลด