มคอ.3

รหัสวิชา รายละเอียดวิชา เทอม หมู่ ผู้จัดทำ ดาวน์โหลด
1124102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ดาวน์โหลด
1121101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม ดาวน์โหลด
1092109 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม ดาวน์โหลด
1092109 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์ ช่วยโสม ดาวน์โหลด
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2560 05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย ดาวน์โหลด
1124501 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 2/2560 01 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 10 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
2504902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 1/2561 102 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 103 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
2504902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 1/2561 101 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1/2561 103 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 07 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1124501 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 2/2560 02 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 06 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ ดาวน์โหลด
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1524101 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1523201 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1523201 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1524101 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา ดาวน์โหลด
1541104 การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ ดาวน์โหลด
1543113 ภาษาสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้และการสอน 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ ดาวน์โหลด
1543306 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ ดาวน์โหลด
1541104 การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ ดาวน์โหลด
1543113 ภาษาสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้และการสอน 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ ดาวน์โหลด
1543306 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์ ดาวน์โหลด
1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 2(2-0-4) 1/2561 102 อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ดาวน์โหลด
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ดาวน์โหลด
1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 2(2-0-4) 1/2561 101 อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ดาวน์โหลด
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์ ดาวน์โหลด
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์ ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ดาวน์โหลด
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2560 03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ดาวน์โหลด
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2560 04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ดาวน์โหลด
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 2/2560 06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 1/2561 102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ดาวน์โหลด
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 2/2560 05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 1/2561 101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 2/2560 03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1042401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข ดาวน์โหลด
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สมชาย หอมขำ ร.น. ดาวน์โหลด
1092107 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 1/2561 102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สมชาย หอมขำ ร.น. ดาวน์โหลด
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สมชาย หอมขำ ร.น. ดาวน์โหลด
1092107 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 1/2561 101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สมชาย หอมขำ ร.น. ดาวน์โหลด
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 2/2560 102 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 2/2560 101 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1023203 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 2/2560 103 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ดาวน์โหลด
4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 1/2561 102 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 1/2561 101 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา ดาวน์โหลด
1094212 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1094204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1092109 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1094117 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1093111 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์ ดาวน์โหลด
1543302 วรรณกรรมสำคัญของไทย 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1542109 การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิผลสำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1544108 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1543302 วรรณกรรมสำคัญของไทย 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1544108 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1542305 การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1542305 การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1542109 การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิผลสำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี ดาวน์โหลด
1123501 การจัดห้องเรียนสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ชยาภา ดารายน ดาวน์โหลด
1123102 การอ่านเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ชยาภา ดารายน ดาวน์โหลด
1123102 การอ่านเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ชยาภา ดารายน ดาวน์โหลด
1123501 การจัดห้องเรียนสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ชยาภา ดารายน ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 106 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 103 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 104 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี ดาวน์โหลด
4032301 สัตววิทยา 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4061201 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4052101 ธรณีวิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 2/2560 02 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4053103 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2(1-2-3) 1/2561 102 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4052101 ธรณีวิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 2/2560 01 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4053103 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2(1-2-3) 1/2561 101 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4032301 สัตววิทยา 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
4061201 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง ดาวน์โหลด
1073111 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1074118 การเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 402 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1072107 กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1074118 การเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1072107 กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1073209 การละครและนาฏลีลาสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 403 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1073209 การละครและนาฏลีลาสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1072105 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1073111 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง ดาวน์โหลด
1094211 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1093203 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1093203 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1093202 สถิติเพื่อการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 102 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1093202 สถิติเพื่อการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 101 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1093113 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1094211 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
1093113 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
1061302 เทคโนโลยัีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 10 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
1061302 เทคโนโลยัีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 09 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 08 อาจารย์ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์ ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์ ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 106 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1042401 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 105 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 107 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 1/2561 104 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 2/2560 03 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ดาวน์โหลด
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-2-1) 2/2560 01 อาจารย์ดร.สุเทียม เครือวัลย์ ดาวน์โหลด
4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.สุเทียม เครือวัลย์ ดาวน์โหลด
4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.สุเทียม เครือวัลย์ ดาวน์โหลด
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.สุเทียม เครือวัลย์ ดาวน์โหลด
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.สุเทียม เครือวัลย์ ดาวน์โหลด
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-2-1) 2/2560 02 อาจารย์ดร.สุเทียม เครือวัลย์ ดาวน์โหลด
1103604 กำหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 1/2561 102 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 1/2561 101 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1103301 พีชคณิตนามธรรม1 3(3-0-6) 1/2561 102 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1103301 พีชคณิตนามธรรม1 3(3-0-6) 1/2561 101 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1103604 กำหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย ดาวน์โหลด
1544318 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1542106 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1544318 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1542106 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1543112 หลักการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1543112 หลักการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา ดาวน์โหลด
4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 2/2560 02 อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ ดาวน์โหลด
4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 2/2560 02 อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ ดาวน์โหลด
4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 2/2560 01 อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ ดาวน์โหลด
4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 2/2560 01 อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ ดาวน์โหลด
4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 2(1-2-3) 2/2560 02 อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ ดาวน์โหลด
4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 2(1-2-3) 2/2560 01 อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ ดาวน์โหลด
1723301 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2563401 พลเมืองศึกษา 2(2-0-4) 1/2561 101 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
1723301 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2541504 ประชากรศึกษา 2(2-0-4) 1/2561 102 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
1721302 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2541504 ประชากรศึกษา 2(2-0-4) 1/2561 101 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2531401 สังคมวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 2/2560 02 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
1721302 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2533401 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 1/2561 101 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2531401 สังคมวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 2/2560 01 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2533401 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 1/2561 102 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2504903 สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
2563401 พลเมืองศึกษา 2(2-0-4) 1/2561 102 อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร ดาวน์โหลด
1124903 การสัมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์นันท์สิรี บูรณศักดิ์สถิตย์ ดาวน์โหลด
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์น้ำอ้อย สุขเสนา ดาวน์โหลด
1124102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1123202 การแปลเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1121101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1124901 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1124901 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1121102 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ ดาวน์โหลด
1074116 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับประถมวัย 3(3-0-6) 1/2561 402 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1074119 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1074115 การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ 3(2-2-5) 1/2561 402 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1074116 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับประถมวัย 3(3-0-6) 1/2561 401 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1072401 การจัดการสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1074115 การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1073113 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1071201 บุคลิกภาพ จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1073113 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ ดาวน์โหลด
1023503 วิธีการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1123202 การแปลเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1124903 การสัมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
1023503 วิธีการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย ดาวน์โหลด
4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ ดาวน์โหลด
4032201 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ ดาวน์โหลด
4032201 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ ดาวน์โหลด
4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 1/2561 06 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 1/2561 05 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3(2-2-5) 1/2561 01 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
1003101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 1/2561 07 อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 04 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 2/2560 04 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์พิศุทธิภา เมธีกุล ดาวน์โหลด
4012303 พลังงานเบื้องต้น 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4012303 พลังงานเบื้องต้น 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4013301 กลศาสตร์ 3(3-0-6) 1/2561 102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4013301 กลศาสตร์ 3(3-0-6) 1/2561 101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4011306 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 1/2561 101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4011306 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
1541105 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ ดาวน์โหลด
1541105 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ ดาวน์โหลด
1542303 ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ ดาวน์โหลด
1544120 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ ดาวน์โหลด
1542303 ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ ดาวน์โหลด
1544120 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ ดาวน์โหลด
1094204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ ดาวน์โหลด
1092106 การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 102 อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ ดาวน์โหลด
1094204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ ดาวน์โหลด
1092106 การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 101 อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ ดาวน์โหลด
1073112 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1073112 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1073110 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 41 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1073302 การพัฒนาการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 402 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1073110 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1072202 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2(1-2-3) 1/2561 402 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1073302 การพัฒนาการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 1/2561 401 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1072202 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2(1-2-3) 1/2561 401 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1071103 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 2/2560 40 อาจารย์วารุณี นาวัลย์ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 1/2561 103 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 03 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 07 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 1/2561 107 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 1/2561 108 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 1/2561 104 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2/2560 07 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 1/2561 103 อาจารย์วาสิณี จิรสิริ ดาวน์โหลด
1542203 การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 2/2560 02 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 06 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1542203 การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 2/2560 01 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 05 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต ดาวน์โหลด
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 1/2561 106 อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 03 อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 1/2561 105 อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา ดาวน์โหลด
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 2/2560 03 อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา ดาวน์โหลด
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 2/2560 04 อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา ดาวน์โหลด
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 2/2560 08 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ดาวน์โหลด
1103501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1103501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1102501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
1102501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์สุธิดา ประสงค์เงิน ดาวน์โหลด
4031105 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 2/2560 02 อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ ดาวน์โหลด
4031105 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 2/2560 01 อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ ดาวน์โหลด
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 2/2560 02 อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ ดาวน์โหลด
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 2/2560 01 อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ ดาวน์โหลด
1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมสันต์ รุทธิ์อมร ดาวน์โหลด
1104403 การวิเคราะห์เวคเตอร์ 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมสันต์ รุทธิ์อมร ดาวน์โหลด
1104403 การวิเคราะห์เวคเตอร์ 3(3-0-6) 2/2560 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมสันต์ รุทธิ์อมร ดาวน์โหลด
1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0-6) 2/2560 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมสันต์ รุทธิ์อมร ดาวน์โหลด
1073109 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 1/2561 401 อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ ดาวน์โหลด
1074121 การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 2/2560 40 อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ ดาวน์โหลด
1073114 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 2/2560 41 อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ ดาวน์โหลด
1073114 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 2/2560 40 อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ ดาวน์โหลด
1074120 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(1-4-4) 2/2560 40 อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ ดาวน์โหลด
1073109 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 1/2561 402 อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ ดาวน์โหลด