คณะกรรมการบริหารงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ที่ปรึกษา


ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
ประธาน


ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา
กรรมการ


อาจารย์เอกลักษณ์ กนกากร
กรรมการ


อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต
กรรมการ


อาจารย์วาสิณี จิรสิริ
กรรมการ


อาจารย์ธีรนันท์ ธีระธนากร
กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะ
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประมวลภาพกิจกรรม     +รวมทั้งหมด