คำแนะนำ
 
รายการอุปกรณ์
นักศึกษาตรวจสอบรายการอุปกรณ์
ที่ต้องการยืมจากรายการอุปกรณ์ หากจำนวน
อุปกรณ์ที่ท่านต้องการยืมยังคงเหลือ ให้ท่าน
"กดที่ปุ่มยืม"เพื่อทำรายการยืมต่อไป
 
หมายเหตุ      กรณีทำรายการยืมอุปกรณ์
     ท่านต้องมารับอุปกรณ์ภายใน 1 ชั่วโมง
     หากเกินกำหนดรายการยืมจะถูก ยกเลิก
คอมพิวเตอร์ Notebook
โปรเจคเตอร์ Projector
เครื่องฉายแผ่นทึบ
อุปกรณ์
 
สายเสียง + สาย VGA
ไมโครโฟน
ลำโพง
สำหรับนักศึกษา (คลิก) >>
 
สำหรับอาจารย์ (คลิก) >>
สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น