โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนวัดแหลม (สมุทรปราการ)
โรงเรียนนิคมวิทยา (ระยอง)
โรงเรียนวัดบวรมงคล
โรงเรียนดาราสมุทร (ชลบุรี)
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา (สมุทรสาคร)
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โรงเรียนวัดบางปะกอก
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง)
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้อมูลโรงเรียนร่วมฝึกประสบการ์วิชาชีพครู
เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
เทอม 2 ปีการศึกษา 2561