หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัย สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 4 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาพลศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตครูพลศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถดี มีทักษะเด่น เน้นการจัดการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัย สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน
Duration: 5 Years
ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 8900฿

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#มีทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา >รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6.

สมัครเรียน