หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 3 เทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 35,000฿ เป็นแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรและแบ่งชำระ 3 เทอม

เหมาะสำหรับผู้สนใจในสาขาวิชาชีพครู และครูผู้สอนที่ต้องการสอบเพื่อรับใบอนุญาติปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ ได้เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษา จำนวน 180 ที่นั่ง และหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว