ประวัติและผลงานอาจารย์ ณัฐธิดา   เขียวบ้านยาง
E-mail : khiewbanyang@gmail.com
โทรศัพท์ : 084-9002877
เว็บไซต์: เปิดเว็บไซต์
ประวัติการศึกษา
2009 : วท.บ.(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)   มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 : วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความวิชาการ
0000 : The Relationships between Host Tree Characteristics and Liana Climbing Success at Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand

ผลงานวิจัย
:

ผลงานการเขียนหนังสือ
:

ความเชี่ยวชาญ