ประวัติและผลงานอาจารย์ ดร.สุเทียม   เครือวัลย์
E-mail : sutiam99@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-8902292
เว็บไซต์:
ประวัติการศึกษา
2001 : ว.ทบ.(Chemistry)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2004 : วท.ม.(Chemistry (Inorganic Chemistry))   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2016 : วท.ด.(Chemistry (Physical Chemistry)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008 : Ph.D Candidate (Inorganic Cheimistry)   University of Houston, Texas, USA (Candidate)

บทความวิชาการ
:

ผลงานวิจัย
:

ผลงานการเขียนหนังสือ
:

ความเชี่ยวชาญ