ประวัติและผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก   สุขสุนัย
E-mail :
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์: เปิดเว็บไซต์
ประวัติการศึกษา
:  

บทความวิชาการ
:

ผลงานวิจัย
:

ผลงานการเขียนหนังสือ
:

ความเชี่ยวชาญ