ประวัติและผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร   จำเนียร
E-mail :
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์:
ประวัติการศึกษา
:  

บทความวิชาการ
:

ผลงานวิจัย
:

ผลงานการเขียนหนังสือ
:

ความเชี่ยวชาญ