ประวัติและผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา   แก้วสุข
E-mail : a-suk@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0897708946
เว็บไซต์: เปิดเว็บไซต์
ประวัติการศึกษา
1976 : กศ.บ.(คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
1981 : กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2010 : กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิชาการ
2013 : Research title: The Study of the Life Quality and Self-Practice according to the Sufficiency Economy Philosophy of the Students at Dhonburi Rajabhat University. The 9th International Conference International conference “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 24-29 June 2013 Venue: The Rizqun International Hotel, Brunei Darussalam
2012 : Research title: An Assessment of the Program of Educational Administrators Development in order to Receive the Certificate in Educational Administration of Dhonburi Rajabhat University in the Fiscal Year of 2010-2011” “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 8-12 July,2012 Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea.
2010 : Research title: Curriculum Evaluation of Master of Education Program in Educational Administration B.E. 2540 (Revised Version B.E. 2549) of Dhonburi Rajabhat University International conference “Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare Implications in Asia-Pacific” 31 July- 3 August, 2010 Venue: Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta. Indonesia.

ผลงานวิจัย
2015 : การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี 2558) (ผู้วิจัยร่วม)
2015 : บทบาทของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2014 : แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี 2557) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2013 : การศึกษาคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปี 2556) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2012 : การประเมินโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2554-2555 (ปี 2555) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2011 : การประเมินโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2553-2554 (ปี 2554) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2010 : รูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับดี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2553) (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)
2010 : การประเมินโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2552-2553 (ปี 2553) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2010 : การประเมินโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2552-2553 (ปี 2553) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2009 : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปี 2552) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2004 : โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานผักตบชวา ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (ปี 2547) (หัวหน้าทีมโครงการวิจัย)
2004 : การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปี 2547) (ผู้วิจัยร่วม)
2004 : การวิจัยและพัฒนาผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี2547) (ผู้วิจัยร่วม)
2002 : การสังเคราะห์สาระนิพนธ์ ประเมินโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.สมุทรปราการ (ปี 2545) (ผู้วิจัยร่วม)
2002 : การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏธนบุรี (ปี2545) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
2002 : การศึกษาความต้องการของท้องถิ่นในการแปรรูปกล้วยของชุมชนบางตาทอง ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง (ปี 2545) (หัวหน้าทีมโครงการวิจัย)
2002 : โครงการการศึกษาการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน (E-commerce) (ปี 2545) (ผู้วิจัยร่วม)
1999 : การศึกษาเจตคติและสภาพการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มผลงานจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ปี 2542) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
1996 : การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู (ปี 2539) (หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว)
1996 : ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ปี 2539) (ผู้วิจัยร่วมกับกรมวิชาการ)

ผลงานการเขียนหนังสือ
2016 : เอกสารวิชาหลักการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด ปี2559)
2014 : เอกสารวิชาการวิจัยทางการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด ปี 2557)
1996 : เอกสารวิชาการสัมมนาการวัดผลการศึกษา (2539)

ความเชี่ยวชาญ
  • การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  • การวิจัยทางการศึกษา
  • การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
  • การบริหารจัดการทางการศึกษา
  • ความเป็นครู