ประวัติและผลงานอาจารย์ อริสรา   จุลกิจวัฒน์
E-mail : bioisme@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0810091097
เว็บไซต์: เปิดเว็บไซต์
ประวัติการศึกษา
2007 : วท.บ.(ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยศิลปากร
2012 : วท.ม.(ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความวิชาการ
:

ผลงานวิจัย
2015 : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาพฤกษศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลงานการเขียนหนังสือ
:

ความเชี่ยวชาญ