ประวัติและผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนทรัพย์   มิตรสัมพันธ์
E-mail : poonsup.m@dru.ac.th
โทรศัพท์ : 084-0705325
เว็บไซต์: เปิดเว็บไซต์
ประวัติการศึกษา
1978 : กศ.บ.(ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1983 : วท.บ.(การสอนฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความวิชาการ
:

ผลงานวิจัย
:

ผลงานการเขียนหนังสือ
2014 : พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์. (2557). พลังงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วังอักษร
2007 : พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์. (2550). ฟิสิกส์นิวเคลียร์1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2001 : พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์. (2544). กลศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ