ประวัติและผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สมชาย   หอมขำ ร.น.
E-mail : somchai_hk56@outlook.com
โทรศัพท์ : 084-6679381
เว็บไซต์: เปิดเว็บไซต์
ประวัติการศึกษา
1994 : ว.ทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   วิทยาลัยครูธนบุรี
2003 : ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทความวิชาการ
:

ผลงานวิจัย
:

ผลงานการเขียนหนังสือ
0000 : สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
0000 : ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์
0000 : ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

ความเชี่ยวชาญ