ประวัติและผลงานนางสาว ธันยมัย   งามวิไลศิริวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : Tanyamai.n@dru.ac.th
โทรศัพท์ : 0802055551

ประวัติการศึกษา
2009 :  ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2012 :  ปริญญาโท ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทความวิชาการ
2017 : The Evaluation of Graduate Diploma Program in Teacher Program in Dhonburi Rajabhat University of Academic year B.E.2557, The 13th International Conference "ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability" Miyazaki, Japan.

ผลงานวิจัย
2018 : The follow-up research on performance of internship students in teaching experience of the Faculty of Education in the first semester of the academic year 2018.
2016 : The Evaluatino of Graduate Diploma Program in Teacher Program in Dhonburi Rajabhat University of Academic year B.E.2557.
2012 : The development of a computer instruction package on buddhism for Prathomsuksa 4 students. KMUTT.

ผลงานการเขียนหนังสือ
:

ความเชี่ยวชาญ
  • Certificate: "ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability", Miyasaki Japan.
  • รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบปีที่ 70 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  • การจัดการระบบฐานข้อมูล
  • การออกแบบและพัฒนาเว็บ Application
  • HTML & PHP Programming & SQL
  • การออกแบบและพัฒนา CAI & CIP
  • Adobe Photoshop & Adobe illustrator & Adobe Indesign
  • Adobe flash professional & actionscript 3.0
  • การใช้งาน MAC OS
  • แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษา