รายละเอียดกิจกรรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2560วันที่เผยแพร่ : 06/08/2017     322 ครั้ง     Share