รายละเอียดกิจกรรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2560



วันที่เผยแพร่ : 06/08/2017     352 ครั้ง     Share