รายละเอียดกิจกรรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Maple เบื้องต้น วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 05/08/2017     292 ครั้ง     Share