รายละเอียดกิจกรรม :
การไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาสังคมศึกษา ในรายวิชาเศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์. โดยมีอาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์สมิทธ์ เจือจินดา และอาจารย์วรรณภา โพธิ์ผลิ เป็นผู้ร่วมดูแลนักศึกษาวันที่เผยแพร่ : 16/10/2017     348 ครั้ง     Share