รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการแบ่งปันแจกจ่ายต้นดาวเรืองและต้นดาวกระจายด้วยใจถวายพ่อหลวง โดยอาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและการสร้างจิตสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์และพิธีสำคัญ ของชาติ โดยบูรณาการเข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้รายวิชาพฤกษศาสตร์ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 25/10/2017     248 ครั้ง     Share