รายละเอียดกิจกรรม :
งานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 30/10/2017     569 ครั้ง     Share