รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณวันที่เผยแพร่ : 16/08/2017     74 ครั้ง     Share