รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 11/05/2018     187 ครั้ง     Share