รายละเอียดกิจกรรม :
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต 2122-2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 16/07/2018     124 ครั้ง     Share