งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ITA)

ITA: Integrity and Transperency Assessment
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูล
ดาวน์โหลด
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน2 (คู่มือรายวิชา 1024825 ปรับปรุง 2559):
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือรายวิชาทดลองสอน 1:
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือรายวิชาทดลองสอน 2:
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม (ปรับปรุงใหม่):
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือ PLC 1 ปี 2:
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข เมษายน 2563):
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข เมษายน 2560):
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (1024824):
ดาวน์โหลด คลิก...
คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 (1024826):
ดาวน์โหลด คลิก...

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูล
ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด คลิก...
สถิติ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด คลิก...