คณาจารย์คณะครุศาสตร์

อาจารย์หมวดวิชาชีพครู

ผศ.ดร.นิธิภัทร บาลศิริ

หมวดวิชาชีพครู

อาจารย์คลังสมอง

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สายสนับสนุนวิชาการ