คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการระดับคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ที่ปรึกษา


ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
ประธาน


ดร.สมจินตนา จิรายุกุล
รองประธาน
อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา
กรรมการ


อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์
กรรมการ


อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ
กรรมการ


อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์
กรรมการ


อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ
กรรมการ


อาจารย์ดวงพร ตรีบุบผา
กรรมการ


อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล
กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์เอกลักษณ์ กนกากร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานบริหารงานวิจัยด้านต่างๆ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการระดับคณะ
โครงการบริการวิชาการ
ประมวลภาพกิจกรรมบริการวิชาการระดับคณะ     +รวมทั้งหมด