บุคลากรประจำคณะครุศาสตร์


นาง เมธปิยา   พานทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติและผลงาน
นางสาว ดุษฎี   พงษ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประวัติและผลงาน
นางสาว กรกมล   สว่างจิตต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประวัติและผลงาน
นางสาว มลรดา   บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติและผลงาน
นางสาว ละมัย   พันธุระ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติและผลงาน
นางสาว ธันยมัย   งามวิไลศิริวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวัติและผลงาน
นางสาว วัชรี   ลัภยบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประวัติและผลงาน
นาย รณเกติ   ชินตานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประวัติและผลงาน
นาย ชาญศิลป์   หอกกิ่ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ประวัติและผลงาน
นาย วรวัชร   เพชรคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติและผลงาน