รายวิชาทดลองสอน 1
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน2 (คู่มือรายวิชา 1024825 ปรับปรุง 2559)
 คู่มือรายวิชาทดลองสอน 1
 แบบประเมินการทดลองสอน 1 สำหรับครูพี่เลี้ยง
 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

รายวิชาทดลองสอน 2
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือรายวิชาทดลองสอน 2
 แบบประเมินการทดลองสอน 2 สำหรับครูพี่เลี้ยง
 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

รายวิชาการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม (ปรับปรุงใหม่)
 แบบประเมินการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม สำหรับครูพี่เลี้ยง

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข เมษายน 2563)
 คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข เมษายน 2560)
 คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (1024824)
 คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 (1024826)
 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (หลักสูตร2562)
 สมุดประจำตัวนักศึกษา (หลักสูตร2562)
 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง
 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศก์
 สมุดบันทึกการนิเทศก์และการประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 สมุดประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
 หนังสือทัณฑ์บน
 ใบลาป่วย
 ใบลากิจ

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1(หลักสูตร 4ปี)
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือ PLC 1 ปี 2
 องค์ประกอบเล่มรายงานPLCและตัวอย่างปก
 งานนำเสนอประสัมนาหลักสูตร 4 ปี 1-2563
 แบบประเมิน สูตร 4 ปี 2563
 แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยงหลักสูตร 4 ปี 2563
 สมุดประจำตัวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Update

งานแผนพัฒนาบุคลากร
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 แบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์สัญญาจ้าง (สายวิชาการ)
 แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายวิชาการ)
 แบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุนวิชาการ)
 แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายสนับสนุนวิชาการ)
 แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี พ.ศ. 2560-2564 (สายวิชาการ)
 แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี พ.ศ. 2560-2564 (สายสนับสนุนวิชาการ)

งานวิชาการ
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือการทำผลงานวิชาการ(สายวิชาการ)
 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2556) (สายวิชาการ)

งานประกันคุณภาพ
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 แบบส่วนหน้าระดับคณะ
 แบบระดับคณะองค์1
 แบบระดับคณะองค์1แยกตัวบ่งชี้
 แบบระดับคณะองค์2
 แบบระดับคณะองค์3
 แบบระดับคณะองค์4
 แบบระดับคณะองค์4-1
 แบบระดับคณะองค์5
 แบบระดับคณะองค์5แยกตัวบ่งชี้
 แบบกรอกข้อมูลระดับคณะองค์5

แบบฟอร์มต่างๆ
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางสอน
 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
 แบบฟอร์มส่งผลการเรียนเพิ่มเติม