อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
อ.ดร.นิภาภรณ์   คำเจริญ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
อาจารย์ ดร.ญาณีรัตน์   ช่วยโสม
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ณัฐวัฒน์   ฐิตวัฒนา
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์   คำเจริญ
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ วรรณนภา   โพธิ์ผลิ
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ภัทรพล   พรหมมัญ
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ณัฐชนัญ   เสริมศรี
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ทรงรัฏต์   ชอุ่มดวง
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ จิระพงศ์   ฉันทพจน์
ประวัติและผลงาน