อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ธิติพงศ์   วุฒิศาสตร์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์ อริสรา   จุลกิจวัฒน์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ณัฐธิดา   เขียวบ้านยาง
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ธิติพงศ์   วุฒิศาสตร์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ปัณฑมาศ   ผดุงชอบ
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร.สุเทียม   เครือวัลย์
ประวัติและผลงาน