อาจารย์หลักสูตรสังคมศึกษา
อ.ดร.วินัยธร   วิชัยดิษฐ์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์   สหพัฒนา
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร.วินัยธร   วิชัยดิษฐ์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ สมชาย   ศรีรักษ์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ธีรนันท์   ธีระธนากร
ประวัติและผลงาน