อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
อ.ดร.ปรีชา   ธนะวิบูลย์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
อาจารย์ ดร.ปรีชา   ธนะวิบูลย์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ภัทราภรณ์   ช้อยหิรัญ
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ วิมลวรรณ   ขอบเขต
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร. จีรภัทร   อาดนารี
ประวัติและผลงาน