อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อ.ดร.กริช   ภัทรภาคิน
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ ดร.กริช   ภัทรภาคิน
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ นันท์สิรี   บูรณศักดิ์สถิตย์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ บุญดี   รุ่งเรืองมณีรัตน์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ กุสุมา   โง้วอมราภรณ์
ประวัติและผลงาน