ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง U2T (ครั้งที่ 4)


วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีประกาศเรื่อง “ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (ครั้งที่ 4)” โดยได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังเอกสารแนบ

  • หน้าหลัก U2T
  • ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง U2T (ครั้งที่ 4)