ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์


ผู้จัดโครงการ U2T ตำบลบางครุ ได้จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือนธันวาคม โดยมีโครงการที่จะอบรมดังนี้
1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนางมาลินี ธารดำรง ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุมาเป็นผู้บรรยาย
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนางมาลินี ธารดำรง ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุมาเป็นผู้บรรยาย
ทั้ง 2 โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์เพื่อนำมาแจกให้กับคนในพื้นที่

  • หน้าหลัก U2T
  • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์