การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ - ตำบลบางจาก


วันที่ 7 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สามารถพัฒนาทักษะ ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีหลักสูตรอบรมทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้าน Digital Literacy
2.ด้าน English Competency
3.ด้าน Finance Literacy
4.ด้าน Social Literacy