เตรียมโครงการตามวัตถุประสงค์ พร้อมลงพื้นที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยา


วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทีม U2T พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการของแขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดโครงการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้ไปบริการชุมชนและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนแขวงสมเด็จเจ้าพระยามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น