ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - ตำบลบางจาก


วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทีม U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางแผนและจัดลำดับงานตามขั้นตอนของโครงการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19