ลงพื้นที่สำรวจโควิด 19 ในตลาดครุใน


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ ประกอบด้วย ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ได้ลงสำรวจโควิด 19 ในตลาดครุในและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อทำการประเมินมาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับพื้นที่ตลาดที่เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงถามไถ่สารทุกข์สุขดิบความเป็นอยู่ในช่วงที่โควิด 19 ระบาด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวังโควิด 19 ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป