คณะครุศาสตร์รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 -- คณะครุศาสตร์รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยในโครงการ U2T จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 เพื่อไปจัดเตรียมให้ผู้รับจ้างงานนำไปมอบแก่ชุมชนในแต่ละตำบล สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19