ประชุมร่างโครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และวิทยากร


วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T ตำบลบางจาก ได้มีการประชุม ร่วมกันร่างโครงการ จัดเขียนโครงการ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้บริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน รวมไปถึงร่วมกันจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด