ทีมบางครุร่วมประชุมแนวทางการจัดการงานในตำบล


วันที่ 12-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดโครงการ U2T รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อสำรวจโควิด 19 ในตำบล เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 การประชุมส่วนใหญ่จึงจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อความปลอดภัยของคณะดำเนินงานทุก ๆ ท่าน การประชุมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี