ประชุมเตรียมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของชุมชนในการดำเนินโครงการ


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือ เรื่องการแบ่งทีมลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องการความร่วมมือและความพร้อมจากชุมชนเป็นอย่างมากในการดำเนินงานตามขอบเขตระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้