ประชุมแนวทางการดำเนินการกรอกข้อมูลระบบ PBM


วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการกรอกข้อมูลระบบ PBM 16 ประเด็น และ 14 ตัวชี้วัด ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากรจาก สป.อว. เป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลลงระบบ PBM