ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ Covid - 19 ตำบลบางจาก


วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่สำรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่คาดว่าจะส่งผลกระทบถึงการดำเนินงานของโครงการตามขอบเขตระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงความพร้อมในส่วนของสถานที่และความร่วมมือจากชุมชน